Ar pasirašei už referendumą?

Gerbiamieji Lietuvos piliečiai, gyvenantys Vokietijoje ir gretimose šalyse,
kreipiuosi į Jus kviesdamas kuo aktyviau dalyvauti renkant parašus už RĖMIMĄ  REFERENDUMO DĖL SUMAŽINIMO NUO 300 000 LIGI 100 000 BALSAVUSIŲJŲ SKAIČIAUS, NORINT KAD ATEITYJE VISA TAUTA GALĖTŲ TEISĖTAI DALYVAUTI VALSTYBĖS VALDYME REFERENDUMŲ KELIU. Per Laisvės metus iš Lietuvos išvyko per milijonas jaunų, gabių ir Lietuvai labai reikalingų tautiečių.  Dabar pasaulio 55 šalyse gyvena per du milijonus lietuvių – Lietuvos piliečių. O tuo tarpu Lietuvoje beliko vos 1,6 milijono galinčių balsuoti gyventojų. 1992 metais, kai Lietuvoje dar gyveno per 4 milijonus gyventojų, priimtos  Konstitucijos Referendumo įstatymu buvo numatytas reikalavimas dėl parašų – dėl Referendumo TEISĖTUMO buvo nustatytas  ne mažiau  300 000 referendumo dalyvių. Bet dabar, kai daugiau kaip pusė tautiečių buvo priversti laikinai išvykti iš Tėvynės, Referendumo reikalavimas NEBEATITINKA TIKROVĖS- Lietuvoje per mažai balsuotojų.  Todėl nuoširdžiai kviečiame visus Vokietijoje gyvenančius lietuvius – Lietuvos piliečius, kuo aktyviau dalyvauti pasirašant dėl Referendumo KARTELĖS REIKALAVIMO SUMAŽINIMO LIGI 100,000 BALSUOTOJŲ. 

Balsavimas – pasirašymas  už Referendumo kartelės sumažinimą prasidėjo praeitais metais ir turėjo baigtis 2022 metų sausio 20 dieną, bet Lietuvos Konstitucinis ir administracinis teismai parašų rinkimą pratęsė ligi 2022 metų BALANDŽIO 20 dienos. Liko penkios savaitės parašų rinkimui.  Turime du kelius renkant parašus:
1.  Naturalus pasirašymas popieriniame Referendumo parašų rinkimo lape, kurių yra išplatinta kiekvienoje lietuviais apgyvendintoje Valstybėje, Konsulate. Malonėkite kreiptis savo Konsulatuose ar atstovybėse dėl pasirašymo už Referendumą.
2.  Panaudojant internetą adresu:  ltreferendumas.lt 
Atsidarę šią svetainę, susiraskite reikiamus skirsnius, kur galėsite pasirašyti ir pasiųsti savo parašą už Referendumo rėmimą.

Gerbiamieji Tautiečiai, na juk ne savo noru išvykome, ne iš LABAI GERO GYVENIMO  LIETUVOJE – MŪSŲ TĖVYNĖS.  Kodėl  per 32 metus tik vienetai sugrįžo Tėvynėn – ir dažiausiai tik tie , kurie trokšta NUMIRTI  TĖVŲ ŽEMĖJE.  O jaunimui ligi šiol nėra net pakenčiamų sąlygų kurtis ir normaliai gyventi. Net arabai, ukrainiečiai – karo pabėgėliai, bėgdami iš savųjų kraštų, stengiasi aplenkti  VARTUS ATVĖRUSIĄ NELAIMINGIESIEMS BĖGLIAMS LIETUVĄ . KODĖL?  Ogi todėl, kad čia žiauriausios apgaulės, žiauriausia vergovė, mažiausi atlygiai, brangiausios kainos maistui, daugiausiai mirštančių, mažiausiai gimstančiųjų, daugiausiai alkoholikų ir  narkomanų… Lietuvos biudžetas oficialiai papildomas iš prostitucijos ir kontrabandos pajamų… NORS tie „verslai“ oficialiai NEĮTEISINTI LIETUVOJE. Lietuvoje nebeįmanomas laisvas žodis, klystancios valdžios kritika – visur apribojimai ir tūkstantinės baudos. Baudos – tiems, kurie gauna mažiausius pasaulyje atlyginimus, mažiausias pasaulyje pensijas… Nors pagal LR Konstituciją Lietuvių tauta yra valstybės kūrėja, Tauta – įstatymų leidėja, tačiau visas šias funkcijas pasigrobė valdantieji – laisvamaniai, užsienio kapitalo vergai, kurie, įžūliai išnaudodami Tautą, veda ją prie VISIŠKO SUSINAIKIMO. 

LIETUVIŲ TAUTA – SPARČIAUSIAI NYKSTANTI  TAUTA PASAULYJE. LIETUVOS VALSTYBĖ, SUNAIKININUSI MAISTO PRAMONĘ IR ŽEMĖS ŪKĮ, TAPO  ŽEMIAUSIO LYGIO, SU MAŽIAUSIOMIS PAJAMOMIS – PASAULIO TREČIOSIOSE ŠALYSE PAGAMINTŲ – MAISTO PRODUKTŲ VARTOTOJA. Mūsų šeimos Lietuvoje gauna labiausiai apnuodytą – dirbtinį maistą, kuriam pasaulio DIRBTINIO -SINTETINIO maisto pramonės gamintojai-magnatai kiekvienais metais skiria PO 250 milijardų eurų ir dolerių.

Mes – Čikagos senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaudami Referendumo parašų rinkime, nuoširdžiai kviečiame įsijungti ir Vokietijoje gyvenančius lietuvius, kad mūsų Tauta pasiektų teisėtas galimybes dalyvauti savo GEROVĖS LIETUVOJE KŪRIME. LIETUVIAI, PASIRAŠYKITE UŽ REFERENDUMO KARTELĖS SUMAŽINIMĄ LIGI 100 000 PARAŠŲ. Dėkojame už PATRIOTIŠKUMĄ.
Linkime Tvėrėjo palaimos
Aistis Krivaitis – Čikaga