Lietuvos šaulių sąjungos dienoraščiai

Janina Survilaitė

2022 metų kovo 11 dieną per visą Lietuvą lyg skambiausias varpas nugriaudėjo nepaprasta naujiena Lietuvos šaulių sąjungos narėmis tapo aukštai garbingos ponios Ingrida Šimonytė ir Viktorija Čmilytė-Nielsen ir pasipuošė puikia buvusios istorinės Nepriklausomos Lietuvos, 1919 metais įkurtos, šaulių laisvės kovų krauju pagerbtos, 50 metų sovietinio režimo iškantintos, Sibiruose išniekintos lietuvių šaulių didvyrių uniforma. Gerai prisimenu, kaip šia uiforma didžiavosi ir po piešų kulkomis žūdavo partizanų vadai. 

Esu žymaus  Lietuvos knygnešio Martyno Survilos anūkė. Tėvas –  Lietuvos šaulių sąjungos narys, Raseinių apskrities vadovas ir pasipriešinimo prieš okupantus 1940 metais „Šaulių bataliono“ įkūrėjas,  mokytojas Jonas Survila, Raseinių enkavėdistų susektas, tardytas, kankintas, 1941 birželio 22 dieną iš Lietuvos į Rusijos Čkalovo rajoną,  Orienburgo kalėjimą buvo  išvežtas ir 1941 metų gruodžio 19 dieną sušaudytas.

2002 metų gegužės 30 dieną mes, mokytojo J. Survilos šeima,  padavėme Raseinių rajono savivaldybei prašymą dėl garbingo Lietuvos šaulio atminimo įamžinimo Raseinių gatvę pavadinant Mokytojo J. Survilos vardu. Praėjo 20 metų! Savivaldybė atsiunčia tik pranešimus, kad dokumentai, jų  nepasvarsčius, kas 4 metai dėl senatės išmetami lauk. Tą paliudija jau ir paskutinis 2018 metų balandžio 24 dienos Nr. (12.1) R5-1002 raštas, pasirašytas p. R. Ačo. Skaudu, kad Lietuvai atgimus,  tai belikę vieninteliai  unikalūs dokumentai, pripažinti 50 metų okupantų žemintoms, kankintoms, šmeižtoms ir išžudytoms lietuvių šeimoms.

2002 metų gegužės 30 dieną Raseinių savivaldybei buvo pristatyti šie dokumentai:

1. Aukščiausio teismo patvirtintas 1990-06-28  Laisvės kovų dalyvio pažymėjimas Nr. 8-12802/90.

2. LR Genocido ir rezistencijos Centro dekretas Laisvės kovų dalyvio statusą patvirtinantis pažymėjimas Nr. 3760.

3. Mirties įvykdymo/sušaudymo data ir vieta Čkalovo srities Orienburgo kalėjime 1941-12-19.

Lietuvos šaulių sąjungos garbingo nario J. Survilos nuopelnai ryškūs  Raseinių rajonui 1930–1940 metų laikotarpyje.

  1. Vykdant 1928-ųjų valstybinį švietimo įstatymą, J. Survilos pastangomis įkurtos mokyklos Pašlinyje, Pašaltuonyje, Kalnujuose, Aliejuose;
  2.  Jo veiklos pėdsakai palikti tobulinant švietimą Raseinių r. švietimo skyriuje (1928–1935), rengiant metodines ir vaizdines priemones;
  3. Svarus J. Survilos darbas įdėtas rengiant ir leidžiant kokybiškus vadovėlius Lietuvos pradinėms  klasėms kartu su žymiu Lietuvos pedagogu J. Murka;
  4.  J. Survilos dėka  rajone veikė  jaunųjų ūkininkų būreliai, pradėtos organizuoti  rajoninės „Derliaus šventės “ ir t.t. ir t.t.
  5. Kauno botanikos sodo profesorius šveicaras Regelis su J. Survilos jaunaisiais ūkininkais vykdė bandymus. Darbai įtraukti į Regelio knygą „Lietuvos augalų biografija“ (1923).

Patriotinį  auklėjimą Survila suprato žymiai plačiau. Jo 1940 metais įkurtas „Šaulių batalionas“ ne tik ginklu priešinosi Lietuvos okupacijai, bet daug nepriklausomoje Tėvynėje dirbo, kad suklestėtų žemdirbystė: organizavo jaunųjų ūkininkų kursus, augino pirmarūšes daržoves, vaismedžius, vaiskrūmius, javus, veisė naminių gyvulius ir paukščius: pekino antis, rudąsias dedekles, didžiąsias baltąsias žąsis, augino  „Vaižganto“ linus.

Tris  dešimtmečius Mokytojo vardas be pėdsakų ištrintas, todėl norėtume išgirsti  Raseinių savivaldybės atsakymus į mūsų klausimus, kas verčia sunaikinti Laisvės gynėjų Šaulių dokumentus?

1. 2011-09-22 Nr. (02.1) R1-184/1 Raseinių savivaldybės rašte I. Antanaitienė ir A. Mielinis pranešė, kad yra patvirtintas miesto plėtros detalusis planas, kuriame numatyta gatvė mokytojo J. Survilos atminimo įamžinimui. Kur ji dingo iki šiol?

 2.2018-04-30 ponas D. Ulickas Nr. (121) R5 -1271 rašte siūlė dėl gatvės pavadinimo balsuoti niekada nestudijavusiems istorinės rajono kultūrinės atminties atsitiktiniams gatvės naujakuriams. Tada kokia pareiga tenka už patriotinę kultūrą atsakingai rajono Tarybai?

 3. Kodėl atnaujinti žudžiusiems rajono patriotus enkavėdistams skirtam Girkalnyje moderniam paminklui nereikėjo gyventojų nubalsavimo?

 4. Kokios pareigos rajono atstovams sužinoti rajono istorinę atminties kultūrą, kad įvertintume Tautos didvyrių, žuvusių už Tautos laisvę nuopelnus ir pagarbą? Tai akivaizdus šventvagiškas, paniekinimas… Nužudytų MOKYTOJŲ pagerbimas puikiai tiktų prie LR vyriausybės  siekių pakelti dabartinį šalies MOKYTOJŲ AUTORITETĄ.

5. 2021-10-02 Neeiliniame Šaulių sąjungos suvažiavime Kauno Divizijos Generolo Stasio Raštikio kariuomenės mokykloje p. A. Anušauskas kalbėjo apie tęsiamą Vlado Pitvinsko suformuotą doktriną stiprinant nacionalinį  saugumą, atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Kaip tai tobulai atlaikyti, kai p. Viktorijos Čmilytės-Nielsen šaknys – sovietinis tankistas senelis Čmill, KGB karininkas, pulkininkas leitenantas Tėvas V. Čmill aiškiai visur paskelbtas ir prieš porą metų vis apdovanojamas aukščiausais ordinais. Argi tai saugu Lietuvos gynybai???

 Rašytoja JANINA SURVILAITĖ, okupantų sušaudyto Šaulių sąjungos vado mokytojo  Jono Survilos dukra; ŠLB išeivijos valdybos pirmininkė (1999-2006), parašiusi dokumentinę knygą apie Šveicarijos išeiviją „Alpių lietuviai. Alpenlitauer“, 2005; už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje 2011 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

P.S.  Plačiau apie Jono Survilos veiklą galima paskaityti rašytojos Janinos Survilaitės knygoje „Likimo užkodavimas“, LR RS leidykla, 2015. Knyga buvo pristatyta PATRIOTO premijai. 2018 metais. Raseinių M. Martinaičio bibliotekos organizuotoje virtualioje parodoje knyga  turi elektroninį pavidalą.