Liudija sąjūdiečiai (2)

Lietuvos filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, rašytojas, publicistas, sportininkas, olimpinis čempionas, politinis bei visuomenės veikėjas Arvydas Juozaitis:

LANDSBERGIO SUŠVENTINIMAS — dešiniųjų parlamentarų ISTORINĖS KLAIDOS tęsinys.

—————————————————————

Ir vėl nesąmonė: „Lietuvos Respublikos Seimas ėmėsi projekto dėl valstybės vadovo statuso“. Kam? Kodėl ši nuolatinė mistika, ką ji reiškia?

O reiškia ji štai ką — kelią naujoms nesąmonėms ir puotą maro metu.

Seimo daugumos projektas ir vėl liudija nesveiką sureikšminimą. Juk net kvailiui aišku, kad ne Vytautas Landsbergis, o Sąjūdis ir jį palaikančios jėgos kūrė ir sukūrė naują Lietuvą. Kodėl, kam nuolat pučiami „vienintelio lyderio“ arabai? Buvo ne vienas lyderis.

Ši kvailystė sumišusi su niekšybe.

Vytautas Landsbergis pats asmeniškai ir įvairiausiomis gudrybėmis lyg dangaus siekė tapti Lietuvos prezidentu. Netapo. Kelis kartus balotiravosi, tačiau nė iš tolo nepriartėdavo prie II turo.

Bet! „Prezidento“ vardu jis puikavosi jau 1990 metais, pasirašydamas bendrus trijų Baltijos šalių Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkų pareiškimus, — pasirašydavo „President“. Šalia lygiateisių kolegų A. Gorbunovo ir A.Riuitelio jis atrodė — savo akyse atrodė — lygesnis už lygius, aukštesnis, reikšmingesnis. Juokinga buvo ir nesolidu.

Konservatorių davatkos ir pats V. Landsbergis įsitikinę, kad be „valstybės vadovo“ išaukštinimo valstybė nebus „pilna“. Vadinasi, Estijos ir Latvijos valstybės — „nepilnos“, nes joms nereikia jokių mistinių vadovų. Tautos atstovams nereikia.

Šia proga reikėtų šį tą priminti. Gal supras aistringa lietuvių liaudis, kodėl Landsbergių šeimai ir visam jų klanui labai svarbu įgyti naujos Lietuvos valstybės indulgencijas. Ne tik tolesnio savo „reikšmingumo“ mitui, bet ir dėl paprastesnių priežasčių.

Štai ketverių metų senumo liudijimas-citata:

Su „Lietuvos ryto” televizijos laida „Patriotai“ susisiekęs Nepriklausomybės Akto signataras Aloyzas Sakalas pareiškė liudysiąs, jog matė dokumentą, neva siejantį N. Dušanskį su V. Landsbergiu. „Man parodė N. Dušanskio raportą, kur mano klasės draugas V.L. įvardijo mane kaip antitarybiškai nusiteikusį, ir aš buvau suimtas bei nuteistas“, – žurnalistams sakė A. Sakalas. Jis taip pat pareiškė turįs liudininką, žinantį, kuris atkurtosios nepriklausomos Lietuvos politikas po 1990 m. kovo 11-osios leido aukštiems KGB karininkams, dalyvavusiems Lietuvos partizanų ir politinių kalinių kankinimuose ir žudynėse, ramiai išparduoti turtą ir pabėgti iš Lietuvos“. (Lrytas.lt, 2017-11-07)

Feisbukas, 2022-07-01


Broliai ir sesės.

Vakar parašęs apie šventeivų reikalą – Seimo bandymą sušventinti Vytauto Landsbergio figūrą – visų komentarų nei perskaitau, nei įkandu (feisbuke – „Vokietijos lietuvis“). Bet aišku viena – mitų jūra. Neapykantos bangos. Velnio sėkla pasėta, ji pašėlusiai veša, verčia žmones kalbėti apie V. Landsbergį kaip apie nūdienos reikalą. O juk nėra jokio reikalo. Tai bergždžias, nuodingas reikalas.

Ši Seimo kampanija labai primena genderistus ir jų Lytinę utopiją – ji varoma per galvas kaip buldozeris. Nėra rimtesnių reikalų, nebėra! Lyg Lietuva netuštėtų, lyg šeimų gausinimo reikalo nebūtų, lyg smulkaus verslo nereikėtų gelbėti, lyg nacionalinio banko nereikėtų, lyg didysis kapitalas nevarytų žmonių iš Lietuvos ir nešauktų pigių imigrantų. Nieko nėra. Lietuva dūsta, o čia – prašome, „valstybės vadovo“ reikaliukas! Isterija.

Žodžiu, taisoma eilinė puota maro metu. Savižudybėn linkusios tautos nervai tampomi, kad tauta visai pasiustų, kaip musės prieš nušluosiančią jas audrą.

Lietuva yra vienintelė lietuvių vieta pasaulyje, o ji dabar niokojama su ypatinga neapykanta. Ir kam? kalbant tik apie „vietą vadovėlyje“ – tą menką reikaliuką? Ir kelis paminklus? Antkapinius.

V. Landsbergis ir jo davatkos jau nuo 1990 metų darė viską, kad jis liktų „vienas ir tik vienintelis“. Net referendumą jam buvo sumanę – padaryti prezidentu be Konstitucijos. Tada pralaimėjo, tauta dar nebuvo tiek pamišus ir gendersitai nebuvo tiek įsiutę ir paramos susimedžioję.

Buvo viskas rimčiau. Reikia minėti daug „pirmųjų“.

Algirdas Brazauskas? Dabar jis padarytas komunistu-išdaviku, kur ten! Nors būtent jis pralaužė užžiedintą mazgą „Vilnius-Maskva“. Sąjūdžio pirmeivė Kazimiera Prunckienė? Ji nupiešta kaip „Šatrija“ ir KGB agentė, kur ten! O juk ji ir tik ji kaip tikra Lietuvos vadovė apskrido pasaulį. Ji pasaulio akyse – pirmoji Lietuvos valstybės vadovė, nes premjeras Vakarų pasaulyje yra pirmasis asmuo. 1990 metais buvo didis vojažas. K. Prunskienė, JAV lietuvio-milijonieriaus Juozo Kazicko lydima, buvo priimta to meto pasaulio viršūnėse, – susitiko su JAV prezidentu Džordžu Bušu, Didžiosios Britanijos premjere Margaret Tetčer, Prancūzijos prezidentu Fransua Miteranu, Vokietijos kancleriu Helmutu Koliu. Po šių susitikimų Michailas Gorbačiovas buvo priverstas derėtis su Lietuva.

Bet tada K. Prunckienė ir buvo pasmerkta V. Landsbergio ir jo klikos. Žinoma, ją pasitiko Vilniaus oro uoste, bet pažvelkite į tas nuotraukas: ją pasitinka budelių akys, sakančios: „Kaip drįsai būti pirmąja? Galas tau.“ Lietuvos pirmosios Vyriausybės visai nereikėjo versti 1991 sausio 8 dieną. Bet K. Prunskienė buvo pasmerkta, nes ji pirmoji pasaulyje, ir buvo negailesningai nuversta. Ne, ne Maskvos, o „savųjų“.

Taigi, broliai ir sesės. Ar girdėjome nūdienos nuodingų aistrų jūroje bent rimtą žodį, apie visa tai kalbant? Ne. Net politologai-plepiai tyli, ir istorikai tyli. Bailių liaudis. Bet kapot savo artimą be jokių argumentų, popieriukais ir riksmais apsiginklavus? O, labai mėgsta ši liaudis. Tik ištark dabar dvi pavardes – Brazauskas ir Prunskienė – užkapos negyvai. Kaip zulusai kokie. Tiek sisteminiai užkapos, tiek „opoziciniai lyderiai“ užkapos. Ir mane dabar vėl kapos. Į sveikatą.

Taigi, velniškai genialus „valstybės vadovo“ mitas diegiamas. Dabar kartus su genderistų Lytine utopija. Bjauri giminystė, reikia pripažinti.

V. Landsbergis, ir vien jis – jis ir tik jis… ir Lietuvą… Taip sakant.

Taip, jis savo ir savo šeimos reikalus pasidarė – nusitiesė – iš Lietuvos kilimėlį.

Tik ar mes kilimėlis?

Antanas Maceina tai pavadino paprastai – NIEKŠYBĖS PASLAPTIMI.

Feisbukas, 2022-07-02