PLB Konfliktų sprendimo komisijos nutarimas dėl ŠLB įkūrimo (papildyta)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Konfliktų Sprendimo Komitetas
Nutarimas
dėl Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės įkūrimo datos


2022 m. Liepos 18 d.


Į PLB Konfliktų Sprendimo Komitetą (KSK) 2021 m. sausio 27 d. kreipėsi buvusi Šveicarijos apylinkės pirmininkė, Janina Survilaitė-Vaitkevičienė, Juozas Brazauskas Angelė Daiva Digaitytė su prašymu patvirtinti, kad teisiškai ŠLB yra įkurta ne 1950-08-20, o 1952-02-17 dieną.
Kadangi KSK pagal PLB Konstitucijos 28 str. gali spręsti bendruomenių ginčus tik tuomet, jeigu į jį kreipiasi institucija (t.y. PLB, VLJS ar Krašto Bendruomenių Pirmininkai, Tarybos, Valdybos, Komisijos, Visuotiniai susirinkimai, Garbės Teismai ir kiti Statutuose numatyti organai) ir pateiktas prašymas negalėtų būti nagrinėjamas, KSK nusprendė šį prašymą persiųsti susipažinimui ŠLB valdybai su prašymu, pranešti, ar ŠLB valdyba irgi norėtų, kad toks prašymas būtų nagrinėjamas. ŠLB savo ruožtu pranešė, kad jie sutinka, kad prašymas būtų nagrinėjamas, tačiau prašė patvirtinti, kad ŠLB įkūrimo data yra 1950-08-20.
Šioje vietoje reikėtų paminėti, kad šis klausimas jau buvo nagrinėjamas KSK pagal panašų 2015 m. prašymą, tačiau nebuvo galutinai išspręstas. Buvusi KSK tai patvirtino.


Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad kreipimosi autorė J. Survilatė-Vaitkevičienė 2016-09-22 d. su tokiu pačiu prašymu kreipėsi į Šveicarijos Meileno teismą, tačiau po pirmo teismo posėdžio savo prašymą atsiėmė, ko pasėkoje teismas 2017-12-14 d. priėmė nutarimą, kad byla yra išspręsta. Pagal Šveicarijos civilinio proceso 208 str. 2 d., 88 str., 59 str. 2 d. e) ieškinio atsiėmimas prilygsta įsiteisėjusiam sprendimui. Todėl gerb. J. Survilaitė-Vaitkevičienė negalėtų dar kartą kreiptis su panašiu prašymu į Šveicarijos teismą, kadangi su ieškinio atsiėmimu ji de facto sutiko, kad Šveicarijos bendruomenės įkūrimo data yra 1950-08-20.


KSK įvertinęs visą pateiktą archyvinę medžiagą, publicistų, istorikų skirtingas išvadas bei abiejų šalių pateiktus argumentus
n u s p r e n d ž i a:


Janinos Survilaitės-Vaitkevičienės, Juozo Brazausko, Angelės Daivos Digaitytės prašymą atmesti kaip nepagrįstą ir Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės įkūrimo datą pripažinti 1950 m. rugpjūčio 20 dieną.


S p r e n d i m o m o t y v a i:
Įprastai bendruomenė arba kita ne pelno siekianti organizacija pradeda veikti nuo įkūrimo datos. Įkūrimo data yra traktuojama pagal tai, kada buvo atliktas įkūrimo pamatinis aktas. Tokio įkūrimo aktu įprastai yra laikomas steigiamasis suvažiavimas, kurio metu yra priimamas statutas ir išrenkama valdyba. Nuo šios datos tokia organizacija yra laikoma kaip teisiškai veiksni, ne pelno siekianti organizacija. Jeigu norima, kad kiekvieno nario atsakomybė būtų apribota, tuomet yra patartina įregistruoti viešąją organizaciją, jos įstatus ir valdybą registrų centre. Tuomet atsakomybė atitenka tik valdybai, o įmanomų sandorių galimybės padidėja. Ir vienu ir kitu atveju įkūrimo data yra skaitoma narių susirinkimo data, kuriame buvo priimti įstatai ir išrinkta valdyba.


Šiame ginče esminis klausimas yra tame, kada ir kokiame suvažiavime buvo priimti patys įstatai.
Įvertinus turimą archyvinę medžiagą ir steigiamojo suvažiavimo 1950-08-20 d. protokolą yra akivaizdu, kad būtent dėl statuto turinio kilo daug diskusijų, tačiau prieš pat valdybos ir kitų organų rinkimus buvo prieita prie sekančios rezoliucijos:


Ištrauka iš 1950-08-20 protokolo:
Pirmininkas skaito sekantį rezoliucijos projektą: „Šv. L. B. visuotino susirinkimo nustatoma, kad šiandien, 1950.VIII. 20 d., renkama Šv. L. B. V a l d y b a, kuri yra Šv. L. B. vykdomas organas ir vadovaujasi PLB charta ir – tiek, kiek naujoji Valdyba ras tai reikalinga – Šv. L. B. Statuto Projektu“.
Niekas prieš šią rezoliuciją nepasisako ir ji priimama plojimu.
Niekas šiam įkūrimo pamatiniui aktui neprieštaravo. Nieko keisto, kad pradinis statutas nebuvo tobulas ir 1952 m. vasario 17 d. buvo modifikuotas.


Dėl pačio statuto matomai nebuvo galutinio balsavimo, tačiau taip vadinamai „rezoliucijai“ kurioje buvo paminėta charta ir statuto projektas, buvo pritarta „plojimu“ ir niekas prieš šį sprendimą nepasisakė. Teisine prasme tai buvo ne rezoliucija, o bendras susitarimas, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis bus renkami bendruomenės vykdomieji organai. Tai neabejotinai atitinka ir statuto požymius bei funkcijas.
Iš šio įrašo galima daryti prielaidą, kad 1950-08-20 dieną susirinkę 23 Šveicarijos lietuviai susitarė, kokiomis bendromis taisyklėmis bus vadovaujamasi. Akivaizdžiai ši akimirka buvo išskirtinė ir jos svarbumas buvo palydėtas plojimu. Ar šis statutas yra teisiškai nepatvarus, ar jis yra pavadintas „laikinu statutu“ – didelės reikšmės neturi. Svarbu yra bendras sutarimas, kad nuo šiol bus vadovaujamasi bendromis taisyklėmis.


Akivaizdu, kad tiek 1950 m., tiek 1952 m protokolai yra su trūkumais. Trūksta parašų ir priedų (statuto projekto bei naujo statuto). Nei vienas iš šių susirinkimų nebuvo pavadintas kaip steigiamasis ŠLB susirinkimas.


Svarbu paminėti yra ir tai, kad pati ŠLB valdyba buvo išrinkta 1950-08-20 d., o modifikuotas statutas – 1952-02-17 d.. Jeigu ŠLB nariai butu traktavę būtent 1952-02-17 dienos susirinkimą kaip steigiamąjį suvažiavimą, tuomet valdyba ir kiti valdymo organai turėjo būti renkami iš naujo, vadovaujantis nauju statutu. Tai reiškia, kad niekam tuo metu nekilo abejonių, kad pati ŠLB buvo įkurta jau 1950-08-20 dieną.
Akivaizdu ir tai, kad 1950-08-20 dieną 22 suvažiavimo dalyviai susirinko tam, kad susivienyti ir pradėti veiklą kaip bendrai Šveicarijos bendruomenei. Nuo šios dienos buvo oficialiai pradėtas rinkti nario mokestis. Beje, 1951 m. vasario 8d. buvo išleistas ir pirmasis „Šveicarijos Lietuvių Žinių“, neperiodinio ŠLB laikraščio, numeris, kuriame buvo pranešta apie ŠLB įsteigimą.


Svarbu pažymėti ir tai, kad ŠLB nebuvo ir nėra įregistruota jokiame Šveicarijos organizacijų registre, nes to nereikalauja šalies įstatymai. Todėl pats statutas neturi būti patvirtintas registrų centre (reikalinga įregistruoti tik fondus, kooperatyvus ir didelės ekonominės veiklos visuomenines organizacijas). Tai reiškia, kad ŠLB iki dabar neturi juridinio statuso. Tačiau ji išlieka neįregistruota draugija su pavadinimu Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė.
1952-02-17 susirinkimo protokolas tik patvirtina šias KSK išvadas. Naujai suformuluotas statutas pakeitė iki tol galiojančius „laikinus statutus“. Dėl naujų statutų buvo balsuojama balsų dauguma (iš viso 14). Tai reiškia, kad niekas iš susirinkusiųjų neskaitė šio balsavimo kaip ŠLB įkūrimo akto. Kitu atveju, bendruomenės nariais būtų galėję save laikyti tik būtent tie 14 narių, kurie pritarė naujiems statutams. Tai buvo statuto pakeitimas, bet ne steigiamasis statutas.

Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad pirmame suvažiavime dalyvavo bent vienas profesionalus juristas. Jeigu pirmas 1950 m. suvažiavimas susirinkusių dalyvių tarpe nebūtų traktuojamas kaip steigiamasis suvažiavimas, tuomet kiekvienas juristas šioje vietoje būtų dalyvius įspėjęs, kad išrinkta Valdyba negali taip vadintis. Tinkamiausias terminas būtų buvęs Steigiamasis komitetas arba steigiamoji komisija.

P.S. KSK visuomet griežtai pasisako prieš bet kokios formos neapykantos apraiškas, šmeižtą ir asmeniškumais paremtą psichologinį smurtą prieš kitus asmenis. Ypač tuomet, kada tokio pobūdžio pareiškimai yra reiškiami viešojoje erdvėje ir ypač tuomet, kada tokie pareiškimai turi nulinę vertę skundo ar prašymo esmei. Taip pat yra visiškai netoleruotina, kuomet pareiškėjas bando įtakoti KSK sprendimą, teigdamas, kad pirmame suvažiavime susirinko „nusikaltėlių gauja“ ar „KGB šnipai“ ir t.t.. Kadangi daugelio jau nėra gyvųjų tarpe, būtų sveikintina, kad bent jau mirusių asmenų orumas būtų deramai gerbiamas. Apginti savo vardo jie jau neturi galimybių, o ŠLB įkūrimo datos klausimui šios aplinkybės neturi jokios įtakos.
Šis sprendimas buvo priimtos vienbalsiai.


Pagarbiai
Mindaugas Jacinevičius (Vokietija) | Ingrida Misevičiūtė (JAV) | Dijana Norkienė (JAV)
PLB KSK pirmininkas PLB KSK narė PLB KSK narė

„Vokietijos lietuvio“ komentaras: Įdomu, jog keli Šveicarijos teisininkai, puikiai žinantys Šveicarijos įstatymus, buvo p. Janinos Survilaitės-Vaitkevičius pusėje. Ir ankstesnė PLB Konfliktų sprendimo komisija, kurioje buvo p. Marytė Šmitienė, buvo nusprendusi, jog ŠLB įsteigta 1952 m. vasario 17 d. Beje, nė vienas tų susirinkimų, kaip pažymima ir nutarime, nebuvo steigiamieji. Nutarime nepažymėta tai, kad p. Janinos Survilaitės-Vaitkevičius prašymas iš Teismo atsiimtas todėl, kad ji tuo metu jau buvo Santaros klinikose dėl insulto… „VL“ nieko daugiau nekomentuoja, nes trūksta informacijos apie Šveicarijos įstatymus ir ŠLB teisinį statusą. Tik šiuo atveju jų nutarimas neįtikino, nes nėra jokių dokumentų kaip įrodymų. Tvirtinti galima daug ką. Juo labiau, kad atsakovė Šveicarijos teisme buvo p. Jūratė Caspersen, kuri yra PLB Valdybos narė…

2016-05-10
Šveicarijos konfederacijos valstybės advokato J. Bollag paaiškinimas/pažyma
Sehr geeherte Frau Vaitkevicius Survilaute
 Zivilgesetzbuch Ausgabe 1952
 Gemäss Art. 54 ZGB sind Verein dann handlungsfähig wenn die nach dem Gesetz und Statuten hierfür unentbehrlichen Organe bestellt sind.
 Dort wird klar festgehalten, dass ein Verein welcher die Gründung noch nicht vollzogen hat (also beispielsweise keine Statuten verabschiedet hat) nicht als Körperschaft handeln kann.
 Die Gründung des Vereins vollzieht sich nur dann, wenn Statuten entworfen worden sind.
 Fazit
 Nach dem Gesagten dürfte gemäss dem im Jahre 1950 geltenden Recht kein Litauisches Verein mit Rechtspersönlichkeit gegründet worden sein, sondern erst 1952, als die Statuten verabschiedet worden sind.  Verein durch Statuten auf Bank registriert.
 
Jedidjah Bollag
Rechtsanwalt/Attorney At Law
 Palmstrasse 19
CH-8400 Winterthur
Tel  +41 (0)52 242 24 04
Fax  +41 (0)52 212 34 73
[email protected] / www.jblaw.ch
 
P. Janinos Survilaitės-Vaitkevičienės komentaras:

Šveicarijoje išeiviai įkūrė ne verslo Verein, todėl būtinai tuojau po STATUTŲ priėmimo turėjo įregistruoti Kantonal banke dėl ŠLB sąskaitos atidarymo, kad Valstybė matytų pajamų ir išlaidų skaidrumą. J.C. meluoja, sakydama, kad STATUTAI niekur neregistruojami. ŠLB banko sąskaitai J. C. iki šiol ji yra uždėjusi VETO, kad niekas nepamatytų, jog ŠLB sąskaita 1952-02-17d yra užregistruota. 2002 m. STATUTE keitėme punktą dėl nelegalų lietuvių emigrantų automastiško pašalinimo iš ŠLB, tai aš-pirmininkė ir buhalterė Gegeckienė turėjome pasirašyti Banke prie tų pačių 1952-02-17d įregistruotų STATUTŲ. Kadangi man padėjęs šveicaras Advokatas J.C uždėto VETO prie ŠLB banko STATUTŲ be Tikro Teismo, (O ne taikos teismo) patikrinti negalėjo, todėl tas J. C. (kol ji tebėra Pirmininkė), iki šiol jos VETO niekas negali NUIMTI IR patikrinti. Patiktinti, kada užregistruoti ŠLB STATUTAI, advokatas gali tik tada, kai atsineša BAUDŽIAMOJO TEISMO NUTARIMĄ. Iki to dėl mano ligos neprisikasėme.

 
 

Parašykite komentarą